Rocket's Life

Rocket Games Studio trở thành thành viên Google Play Partner Program

Onesoft – Rocket Games Studio là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn là thành viên của Google Play Partner Program for Games.
Chúc mừng #Onesoft👏👏👏
Chúc mừng #RocketStudio🤝
#Onesoft
#Rocketsucceed